Навчальий процес

Програмами курсів дисциплін передбачені лекції, практичні заняття та лабораторні роботи, виконання розрахунково-графічних робіт з дисциплін Опір матеріалів, Технічна механіка, Механіка і Теоретична механіка, а також курсової роботи з дисціпліни Прикладна механіка. Це спонукає студентів до надбання глибоких теоретичних знань та отримання практичних навичок для виконання інженерних розрахунків і проектування елементів конструкцій машин та механізмів, а також для вивчення подальших дисциплін, які базуються на дисциплінах Опір матеріалів та Механіка. 

Студенти забезпечені навчально-методичною літературою, що видається централізовано, а також підручниками та методичними посібниками, які розроблені викладачами кафедри.

З метою кращого забезпечення літературою викладачами кафедри написано: 2 підручники, 5 навчальних посібників. Для виконання курсових, розрахунково-графічних та лабораторних робіт написані методичні вказівки у відповідності зі змістом завдань та наявною матеріально-технічною базою. 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН (розміщені на особистих сторінках викладачів)

Теоретична механіка:

6.050202–Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

6.050502–Інженерна механіка, 6.050503–Машинобудування

6.050504–Зварювання

6.050601–Теплоенергетика

6.050702-Електромеханіка

6.060101 Будівництво

6.070106–Автомобільний транспорт

Опір матеріалів:

6.050502–Інженерна механіка

6.050503–Машинобудування

6.050504–Зварювання

6.060101 Будівництво(спеукурс)

6.060101 Будівництво

6.070106–Автомобільний транспорт

Видана навчально-методична література

По секції опору матеріалів (дисципліни: опір матеріалів та прикладна механіка):

1. Огородніков В.А., Сивак І.О., Бабак М.В. Опір матеріалів з елементами теорії пластичності. Частина 1. Навчальний посібник. — Вінниця: ВДТУ, 2001 — 100 с. (скачати pdf)

2. Огородніков В.А., Грушко О. В., Побережний М. І. Опір матеріалів. Розрахунково-графічні завдання з прикладами розрахунків. Частина 1. – Вінниця: ВНТУ, 2003. – 158 с. (скачати pdf)

3. Нахайчук В.Г., Матвійчук В.А., Чернілевський О.В. Технічна механіка. Кн. 2. Опір матеріалів. - К.: НМКВО, 1992 р.

4. Теорія споруд. Модуль ІІ. Елементи опору матеріалів. Навчальний посібник/ В.А. Огородніков, В.І. Степанчук, В.О. Федотов - В.: ВДТУ. 1992.

5. Огородніков В.А., Сивак І.О., Лєбєдєва Г.О. Опір матеріалів. Теоретичні відомості і контрольні Навчальний посібник. — Вінниця: ВНТУ, 2004 — 75 с.

6. Довідник студента з опору матеріалів. (скачати pdf)

По секції теоретичної механіки (дисципліни: теоретична механіка, технічна механіка, механіка):

1. Приятельчук В. О. Теоретична механіка. Статика. РГР та КР:навчальний посібник / В. О. Приятельчук, В. І. Риндюк, В. О. Федотов. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 108 с. (скачати pdf)

2. Приятельчук В. О. Теоретична механіка. Кінематика. РГР та КР:навчальний посібник / В. О. Приятельчук, В. І. Риндюк, В. О. Федотов. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 85 с. (скачати pdf)

3. Приятельчук В. О. Теоретична механіка. Динаміка точки. РГ та КР:збірник завдань / В. О. Приятельчук, В. І. Риндюк, В. О. Федотов. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 100 с. (скачати pdf)

4. Приятельчук В. О. Теоретична механіка. Динам. матеріальної системи. РГР та КЗ:навчальний посібник / В. О. Приятельчук, В. І. Риндюк, В. О. Федотов. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 85 с. (скачати pdf)

5. Видмиш А.А. Теоретична механіка. Динаміка. РГ та КР: / А. А. Видмиш, В. О. Приятельчук,В. О. Федотов. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 143 с. (скачати pdf)

6. Приятельчук В. О. Теоретична механіка. Аналітична механіка. РГ та КЗ:збірник завдань/ В. О. Приятельчук, В. І. Риндюк, В. О. Федотов. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 71 с. (скачати pdf)

7. Федотов В. О. Лабораторний практикум з теоретичної механіки / В. О. Федотов, Р. І. Сивак, В. О. Приятельчук, В. І. Риндюк – Вінниця: ВНАУ, 2010. – 88 с. (скачати pdf)

8. Видмиш А.А. Збірник завдань для СР з ТМ. Статика. Кінематика:збірник задач/ А. А. Видмиш, В. О. Приятельчук,В. О. Федотов. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 128 с.

9. Огородніков В. А. Теоретична механіка. Кінематика (конспект лекцій) / В. А. Огородніков, В. О. Федотов, В. Є. Перлов – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 69 с (скачати).

10. Степанчук В. І. Кінематика. Конспект лекцій з курсу теоретичної механіки / В. І. Степанчук, В. О. Федотов. – Вінниця : ВПІ, 1993. – 95с.

11. МВ до виконання РГР з розрахунку плоскої ферми за допомогою ЕОМ Приятельчук В.О. ВДТУ, - 1991 – 25с.

12. МВ до розрахунку збірн. конструкції за допомогою ЕОМ, Приятельчук В.О.,Риндюк В.І., ВДТУ,1994. -32с.

13. Теоретична механіка. Статика. Організація самостійної роботи студентів:навчальний посібник / В. А. Огородніков, В. О. Федотов, О. Д. Панкевич, А. В. Губанов, І. В. Федотова. – Вінниця:ВНТУ, 2013 – 132 с.

Викладачі кафедри в навчальному процесі використовують активні методи навчання, практикують лекції з елементами проблемного навчання, використовують технічні засоби навчання, моделі приладів та плакати. 

Важливе місце у викладанні дисциплін надається проведенню аудиторних занять та самостійній індивідуальній роботі студентів. З темами питань, які студенти повинні проробити самостійно, викладачі ознайомлюють на лекційних заняттях. Теми питань включають підрозділи дисциплін, які студенти здатні засвоїти самостійно. 

Курсові та розрахунково-графічні роботи виконуються студентами самостійно та під час консультацій, які проводяться викладачами кафедри. 

На кафедрі проводяться Олімпіади з Опору матеріалів та Теоретичної механіки. Студенти, що займають призові місця, звільняються від іспитів. Їм надається право приймати участь в Олімпіадах вищого рівня. Здібні студенти залучаються до наукової роботи, яку вони мають можливість продовжити під час навчання в магістратурі та аспірантурі, що існує на кафедрі. 

Велику увагу викладачі кафедри приділяють втіленню модульно-рейтингової системи (МРС) контролю знань студентів. Ця система дає можливість студентам регулярно працювати над матеріалом, поетапно засвоювати дисципліну та отримувати в кінці триместру оцінки за результатом МРС.