НАУКОВІ ПРАЦІ   СПІВРОБІТНИКІВ  КАФЕДРИ

  ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2017 р.

Навчальні посібники

П.І.Б. автора (ів) (Обов’язково підкреслити прізвища авторів – молодих вчених до 35 років)

Назва навчального посібника

Місто, видавництво

Рік видання

Кількість сторінок

Огородніков В. А., Федотов В. О., Перлов В. Є.

Теоретична механіка. Кінематика. Конспект лекцій

Вінниця, ВНТУ

2017

69

Федотов В. О., Віштак І. В., Молодецька Т. І.

Теоретична та прикладна механіка. (Технічна механіка) Самостійна та індивідуаль-на робота сту-дентів. Части-на 1: навчальний посібник

Вінниця, ВНТУ

2017

107

В. А. Огородніков,

В. О. Федотов,

І. Ю. Кириця

 

Теоретична механіка.

Динаміка.

Самостійна та індивідуальна робота студентів.

Конспект лекцій

(Електронне видання)

Вінниця: ВНТУ

2017

84

В. А. Огородніков,

М. І. Побережний,

О. В. Грушко

Опір матеріалів. Лабораторний практикум. Частина 2

Вінниця: ВНТУ

2017

85

Архіпова Т. Ф.

Електронно-променеві технології

Вінниця: ВНТУ

2017

78

 

Архіпова Т. Ф.,

Осадчук А.О.

Прикладне матеріалознавство

Вінниця: ВНТУ

2017

60

Наукові статті

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

Кириця І.Ю.,

Охов В.В.

Особливості розв’язання задач на стійкість тіл,

які спираються на площину

 

XLVІ науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017.

2017

 

Кириця І.Ю., Ємельянов О.Р.,

Ковтун В. Е.

 

Особливості розв’язання задач на рівновагу збіжної системи сил

XLVІ науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017.

2017

Перлов В. Є.,

Кириця І. Ю.

Визначення енергії пластичного деформування конструкцій при різних видах ДТП

Криміналістика та судова експертиза. – Київ: КНДІСЕ, 2017.

2017. – Вип. 62. - С. 4043

Перлов В. Є., Урода А. Б.

Аналіз аварійності на автошляхах Вінниці. Основні проблеми та шляхи розвитку.

XLVІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

2017

ФедотовВ.О., Віштак І. В.,

Розрахунок характе-ристик газового підвісу зі змінним зовнішнім дроселем при складній неспіввісності

Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технології в машинобудуванні = Bulletin of Na-tional Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Technologies in mechanical engineering. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 5 (1177). – С. 21-24.

2016. – № 5 (1177). – С. 21-24.

Віштак І. В. Федотов В. О.

 

Вплив східчастих поздовжніх канавок на характеристики радіаальних газостатичних опор.

Вісник ВПІ. ─ 2016. ─ № 5(128) ─ С. 110 ─ 116.

 

 

 

2016. ─ № 5(128) ─ С. 110 ─ 116.

 

Віштак І. В. Федотов В. О.

 

Напрямки наукових досліджень для покращення характеристик радіальних газових опор з внутрішньою компенсацією.

Proceedings of the International Scientific Conference "Science of the XXI century: problems and prospects of researches" (August 17, 2017, Warsaw, Poland). – 2017. – Vol. 1. – C. 41-46.

 

 

2017. – Vol. 1. – C. 41-46.

 

Монастирський В. М.

Півтора В.І. Федотов В.О.,

 

Закономірності руху єдиної нирки при збільшенні її маси.

Матеріали науково-практичної конференції Прикладні аспекти морфології, Вінниця, 21-22 вересня 2017 р.

Вінниця: друк. Тези, 2017. – С. 111-113

Півторак, В. І. Монастирський В. М., Федотов В.О.,

 

Закономірності зміни положення єдиної нирки після видалення контралатеральної

Перспективи розвитку медичної науки та освіти. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції присвяченої 25-річчю медичного інституту Сумського державного університету (Суми, 16-17 листопада 2017 р.). – 2017 р. – С. 30-31.

2017 р. – С. 30-31.

Локотей Ю. Ю., Панкевич В. В.

 

Наук. керівник – проф. Федотов В. О.

 

 

Розрахунок зусиль в стержнях та ободі колеса.

 

 

XLVI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

 

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017.

Антонюк О. Є., Басістий В. О., Гончарук Л. Л.

Наук. керівник – проф. Федотов В. О.

 

Дослідження руху однорідної котушки по горизонтальній поверхні.

 

XLVI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

 

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017.

Огородніков В. А.

Экспериментальная оценка енергии деформации в задачах технологической механики

Тези VIII Міжнародної наук.-техн. конф. Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти. М.Київ-Херсон, 2017

С. 9-11

Грушко О. В.

Моделювання процесів холодного пластичного деформування за реологічною подібністю

Тези VIII Міжнародної наук.-техн. конф. Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти. М.Київ-Херсон, 2017

С.35-36

Огородников В. А. ,

Архипова Т. Ф.

Анизотропия пластичности деформированного металла

Тези VIII Міжнародної наук.-техн. конф. Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти. М.Київ-Херсон, 2017

С. 37-40

Огородников В. А. ,

Алиева Л. И.

Перспективы применения критериев деформируемости для решения технологических задач обработки давлением

Тези VIII Міжнародної наук.-техн. конф. Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти. М.Київ-Херсон, 2017

С. 76-79

Грушко О. В., Слободянюк Ю.О.

Зміцнення маловуглецевого зварювального дроту в процесі його багатоступінчастого волочіння

Тези VIII Міжнародної наук.-техн. конф. Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти. М.Київ-Херсон, 2017

159-160

Гуцалюк О. В.

Деякі аспекти механіки редукування циліндричних заготовок із забезпеченням безвідмовного формоутворення

Тези VIII Міжнародної наук.-техн. конф. Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти. М.Київ-Херсон, 2017

175

Архипова Т. Ф.

Влияние анизотропии механических характеристик на разрушение

Тези XVI Міжнародної наук.-техн. конф. “Вібрації в техніці та технологіях” м.Вінниця, 2017

С. 133-139

Побережний М. І.,

Огородніков В. А.,

Коц І. В.

Использование гидростатических опор в вибрационных стендах

Тези XVI Міжнародної наук.-техн. конф. “Вібрації в техніці та технологіях” м.Вінниця, 2017

С.106-107

Кукіль Р. В. , Лавренюк В.В.

Наук. керівник – доц. Архіпова Т. Ф.

Визначення міцності складеної конструкції

 

Тези конференції викладачів та студентів ВНТУ, 2017 р.

 

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017.

Сімаков Ю. Я.

Наук. керівник – доц. Архіпова Т. Ф.

Визначення реакцій в стержневих елементах підіймача пантографного типу

 

XLVI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

 

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017.

Мбуім Вильям Патрик Брюс, Теймуров Надир Айдинович ст.. гр. 1ІМ-15б

Наук. керівник – проф. Огородніков В. А.

Пружньо-пластичний стан диска, що обертається

 

XLVI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

 

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017.

Архіпова Т. Ф. Дзюбанчук М. С.

Розрахунок напружено-деформованого стану зміцненої конструкції

Матеріали міжнародної Інтернет конференції – МТН-17

2017

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/

fm/files/administrator_materials_

1497193672.docx

Грушко О. В. Слободянюк Ю. О.

 

Вплив мікроструктури маловуглецевого дроту на його зварювально-технологічні властивості

Матеріали міжнародної Інтернет конференції – МТН-17

2017

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/files/

slobodyanyukyuliyaolegivna_materials_

1496390538.doc

Огородников В.А.

Экспериментальная оценка энергии деформации в задачах технологической механики

Матеріали VIII Міжнародноі науково-технічноі конференціі Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фаховоі освіти Киів-Херсон 29 травня-02 червня 2017 р.

C. 9-11

Огородников В.А.

 

Феменологическая составляющая в механике деформируемых твердых тел

Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції Механіка машин – основа складова прикладної механіки. – Дніпро: НМетАУ, 2017

С. 21 – 22

Огородников В.А.

Гречанюк М. С.

Оцінювання зносу у сідлово-зчипного пристрою автопоїзду

Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції Механіка машин – основа складова прикладної механіки. – Дніпро: НМетАУ, 2017

С. 191 – 193

Огородников В.А.

Полищук Л. К.

Губанов А. В.

Энергетический критерий износа узлов трущихся поверхностей деталей машин

Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції Механіка машин – основа складова прикладної механіки. – Дніпро: НМетАУ, 2017

С. 263 – 264

Огородников В.А.

Экспериментально- расчетная составляющая в механике деформируемых твердых тел

Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки. Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції 17–19 травня 2017 року : збірник тез доповідей – Вінниця: ВНТУ, 2017.

С. 237-240

Побережный М.И.

Огородников В.А.

Коц И.В.

Использование гидростатических опор в вибрационных стендах

Вібрації в техніці та технологіях XVI Міжнародна нуково-технічна конференція 26-27 жовтня 2017 р. : збірник наукових доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2017

С. 16-17

Огородников В.А.

Гречанюк М. С.

Губанов А. В.

Энергетический критерий надежности элементов конструкции транспортных средств

Фізико-хімічна механіка матеріалів

2017, т. 53,

№ 5, с. 61-65

Архіпова Т. Ф.,

Вигонюк Н. Г.; Куца М. В.,

Аналіз внутрішніх зусиль в елементах стрижневих систем методами механіки деформівного твердого тіла.

Вісник машинобудування та транспорту

2016, № 2, с. 4-13

Grushko O., Slobodyanyuk Y.

Microstructure of low-carbon steel wire and its welding and fabrication properties

Metallurgical and  Mining Industry

2016. – №11. – P. 44-50.

Grushko A.V., Kukhar V.V., Slobodyanyuk Y.O.

Phenomenological model of low-carbon steels hardening during multistage drawing 

Solid State Phenomena

2017. – Vol. 265, pp. 114-123

Молодецька Т.І.

Дослідження впливу характерних зон на руйнування бурякорізальних ножів

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Наука та суспільство 30-31 жовтня 2017

С. 69-71

 

НАУКОВІ ПРАЦІ   СПІВРОБІТНИКІВ  КАФЕДРИ

  ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2016 р.

Автори (ОБОВЯЗКОВО підкреслити прізвища авторів-молодих вчених до 35 років)

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

Огородніков В. А.,

Архіпова Т. Ф.

Пружинение детали как фактор технологического наследства при холодной обработке давлением

Вісник машинобудування і транспорту

2016,

№ 1

С. 73-81

 

Огородніков В. А.

Феноменологические аспекты технологической механіки в обработке давлением и автотехнических экспертизах

Материалы VII Международной научно-технической конференции Теоретичні и практичні проблеми в обробці тиском і якості фахової освіти

М. Херсон, 30.05-03.06 2016 р.

С. 8–10

Новіцька Ю.

Визначення реакцій в голономних в’язях коливальних систем

Тези доповідей конференції ВНТУ, 2016

2016

ФедотовВ.О., Віштак І. В.,

Гончарук А. В.,

Варчук Р. В.

Характеристики радіального газового підвісу зі змінним зовнішнім дроселем.

Науковий журнал Вісник Машинобудування та транспорту , м Вінниця, Випуск 2, стор. 102-108, 2015 р.

2015. – № 2 Випуск 2. С. 102-108,

Федотов В. О.,

Віштак І. В.

Використання активних методів навчання при вивченні теоретичної механіки.

Матеріали міжнародної Інтернет конференції. 04-10 травня 2016 р. Вінниця.

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2016. – Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/mtn2016/

2016

Федотов В. О.,

Віштак І. В.,

Астрейко С. Я.

Дослідження пневматичних опор з автоматичною зміною ширини дроселя

II Міжнародна науково-технічна конференція Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування 15-16 листопада 2016 р. м. Вінниця.

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2016. – Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/mtn2016

2016

Федотов В.О.,

Гончарук А. В.,

Варчук Р. В.

Дослідження радіального підвісу з двома змінними щілинами подачі газу в робочі зазори

XLV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2016. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2016/inmt/txt/pdf

2016

Федотов В.О.,

Гончарук А.В.,

Варчук Р. В.

Статичні характеристики радіальних підвісів з активним дроселем. 

XLV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2016. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2016/inmt/txt/pdf

2016

Перлов В.Є.

 

Уточнення коефіцієнтів енергопоглинання конструкцій транспортних засобів для середовища PC-Crash

XLV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

 

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2016. – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1299/950

Перлов В.Є

Кириця І. Ю.

Енергія пластичного деформування елементів конструкцій транспортних засобів при ДТП

Вісник машинобудування та транспорту. – Вінниця: ВНТУ, 2015.

2015. – Вип. 2. - С. 9094

Молодецька Т. І.

Кулакова В. І.

 

Вплив технологічних параметрів z-подібних заготовок на розподіл деформацій 

 

XLIVІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2016.

Грушко О.В.,

Слободянюк Ю.О.

Особливості мікроструктури зварювального дроту марки G3SI1

Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивна техніка технологія та інженерна освіта", м. Одеса, 21 – 24 червня 2016 р. Матеріали конференції – Одеса-Київ: 2016. – 278с.

С. 75

 

Грушко О.В.,

Гуцалюк О. В.

Моделювання МКЕ процесу редукування циліндричних заготовок з важкого сплаву системи вольфрам-залізо-нікель

Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В ОБРОБЦІ МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ І ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ОСВІТИ

Київ-Херсон Україна

С. 41–42

Грушко О. B.,

Слободянюк Ю. О.

Особливості формування показників якості обмідненого зварювального маловуглецевого дроту

Вісник НТУ ХПІ. Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії – Харків: НТУ ХПІ. – 2015.

№ 47 (1166). – С. 21–24.

Грушко О.В.,

Гуцалюк О. В.

Моделювання процесу редукування циліндричних заготовок з визначенням основних параметрів деформованого стану

Обработка материалов давлением. Збірник наукових праць. м. Краматорськ. ДГМА. 2016.

1 (42).

С. 57–62

Грушко О. B.,

Слободянюк Ю. О.,

Ткаченко Р. С.

Криві течії катанки марок G3Si1

та Св-08Г2С

Обработка материалов давлением. Збірник наукових праць. м. Краматорськ. ДГМА. 2016.

1 (42).

С. 207–213

Грушко О. B.,

Слободянюк Ю. О.

Побудова кривих течії для маловуглецевої зварювальної катанки

Матеріали міжнародної Інтернет конференції. 04-10 травня 2016 р. Вінниця

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=25&mat=285

2016

 

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2015 р.

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

Огородніков В.А.,

Грушко О. В.,

Гуцалюк О. В.

Выбор критериев деформируемости при оценке использованного ресурса пластичности в процессах обработки металлов давлением

Вісник Національного технічного університету ХПІ : зб. наук. пр. Серія : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії – Харків: НТУ ХПІ. – 2014. – № 43 (1086). – С. 127–136.

2014. – № 43 (1086). – С. 127–136.

Огородніков В.А.,

Грушко О. В.,

Гуцалюк О. В.

История деформирования, определяющая применение феноменологических критериев разрушения в процессах обработки давлением

Науковий журнал Вісник Машинобудування та транспорту , м Вінниця, Випуск 1, стор. 67-77, 2015 р.

2015, Випуск 1, стор. 67-77,

Огородников В.А.

Архипова Т. Ф.

Влияние вида напряженного состояния и истории деформирования на диаграмму рекристаллиза-ции

Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції Структурна релаксація у твердих тілах. – 2015. – м. Вінниця, Україна. – С. 12-14. режим доступу:

 

2015. – м. Вінниця, Україна. – С. 12-14.

Огородніков В.А.

Лічман Г. А.

Вибір критеріїв доформовності при розрахунках процесів обробки металів тиском

Збірник тез Міжнародної Інтернет- конференції Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015). – 2015. – м. Вінниця, Україна. – С. 186-187. режим доступу:

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/mtn2015

2015С. 186-187.

Грушко О. В.

Ідентифікафія кривої зміцнення матеріалу за твердостю і міцностю

Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014

№ 6 (117). – С. 133–137.

Грушко О. В.

Визначення динамічної кривої зміцнення за вимірюванням твердості металу

Вісник Хмельницького національного університету. Серія Технічні науки. – Хмельницький : ХНУ

2014№ 6 (219). – С. 34–38.

Грушко О. В.

Параметры карт некоторых металлов и сплавов для построения диаграмм пластичности и оценки деформирумости

Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2014

 

2014№ 2 (39). – С. 24–28.

Грушко О. В.

Определение наклепа при деформирующем протягивании толстостенных труб

[Електронный ресурс] Научный Вестник ДГМА : сб. науч. трудов. – Краматорск, 2014. – № 2 (14E). – C. 18 – 26. – ISSN 2219-7869. – Режим доступа : http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ science_vesnik/№2(14Е)_2014/article/5.pdf.

2014. – № 2 (14E). – C. 18 – 26.

Грушко О. В.

Гофрообразование трубчатых заготовок в процессе их продольного пластического изгиба

Вісник Хмельницького національного університету. Серія Технічні науки. – Хмельницький : ХНУ, 2015.

2015 – № 1 (221). – С. 59–63

Грушко О. В.

Відхилення від круглої форми поперечного перерізу при формуванні косинусоподібних фітингів осьовим стисканням труби

Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 1 (118). – С. 141–148.

2015. – № 1 (118). – С. 141–148.

О. В. Грушко,

Т. І. Молодецька

Деформовність товстолистових заготовок в умовах поперечного згину

Проблеми трибології. Міжнародний науковий журнал. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – № 1. – С. 31–36

2015. – № 1. – С. 31–36

Федотов В. О., Грушко О. В.

Використання оригінальних задач в курсі теоретичної механіки для підготовки студентів до наукової роботи

Матеріали міжнародної Інтернет конференції. 23-26 квітня 2015 р. Вінниця

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2015. – Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/mtn2015/

Кириця І. Ю.

Перлов В. Є.

Особливості розрахунку використаного ресурсу пластичності при холодному формуванні внутрішніх шліцьових поверхонь у глухих отворах

Вісник Хмельницького національного університету

2015:- №5 (223). – С. 15–23.

Архипова Т.Ф.

Анизотропия пластичности деформированного металла // – С.11.

 

Збірник тез V Міжнародної науково-технічної конференції Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти 19-23 травня 2014. м. Київ, Україна.

2014. – Т.1

Архипова Т.Ф.

Обкатка роликом стальных заготовок как способ упрочнения поверхностных слоев

 

Збірник тез XV Міжнародної науково-технічної конференції Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта. – 2014. – м. Київ, Україна. – С. 17.

 

2014. – Т.1 – С. 17

Огородніков В.А.

Архіпова Т.Ф.

До питання використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки майбутніх наукових кадрів

Збірник тез Міжнародної Інтернет- конференції Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015). – 2015. – м. Вінниця, Україна. – С. 12-14. режим доступу:

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/mtn2015

 

2015С. 12-14.

Гончарук А.

Варчук Р.

Архіпова Т.Ф.

Тестовий контроль знань в матеріалознавстві

Збірник тез Міжнародної Інтернет- конференції Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015). – 2015. – м. Вінниця, Україна. – С. 183. режим доступу:

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/mtn2015

2015С. 183.

Федотов В.О.,

Гуменюк В.А.

Визначення мінімальної сили тяги для переміщення тіла по похилій шорсткій поверхні

XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

 

 

 

 

 

 

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2015. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2015/inmt/txt/gumenyuk.pdf

Федотов В.О.,

Гончарук А.В.,

Кострук В.Б.

 

Особливості розв’язання задач з теоретичної механіки на принцип детектива 

XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

 

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2015. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2015/inmt/txt/goncharuk-kostruk.pdf

 

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2013 р.

№ п/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи).

К-ть стор.

НДР *

(Ф, П, СФ, І)

1

В.А.Огородников,

Т.Ф.Архипова

Качество заготовок и прогнозирование технологической наследственности в задачах технологической механики

(скачати pdf)

Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2013

№2(35).-С.70-75

6

П.

2

О. В. Грушко

Феноменологічні аспекти створення карт матеріалів для процесів холодного пластичного деформування

(скачати pdf)

Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2013

№ 1 (34). – С. 85–95

9

П

3

А. В. Грушко

Развитие использования метода твердости по Бринеллю для определения напряжения текучести при холодной деформаци

(скачати pdf, обкладинка )

Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013

№ 1. – С. 36–39

4

П

4

А. В. Грушко

Построение динамической кривой упрочнения металлов при холодной деформации с использованием измерения твердости по Либу и Бринеллю

Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013

№ 5. – С. 37–41

5

П

5

В. В. Кухарь,

О. В. Василевский,

А. В. Грушко

Технологическая реаллизация макросдвиговых деформаций при ковке поковок валов без усложнения конструкции инструмента

Металлургические процессы и оборудование. V Международная научно-техническая конференция, 4 сентября 2013 г.

 

 

 

8

Г. В. Артюх, В. В. Кухар, О. В. Грушко, Т. І. Молодецька

Адаптація технології гнуття товстолистової заготовки з важкодеформівного матеріалу до параметрів пресового устаткування

Захист металургійних машин від поломок : зб. наук. пр. – Маріуполь, 2012

№ 14. – С. 110–116

7

П

9

А. В. Губанов

Фізико-хімічна модель формування ЕІЛ-покриттів на алюмінієвих сплавах

Проблеми трибології. – 2012.

№ 6. – С. 97 – 101.

5

І

10

В.А.Огородников, И.А.Деревенько

Моделирование процесса комбинированного выдавливания с целью оценки предельного формоизменения заготовок из различных материалов

Известия МГТУ МАМИ. Научный рецензируемый журнал. Серия 2. Технология машиностроения и материалы. – М. : МГТУ МАМИ, 2013

№ 2(16), т. 2. – С. 224–229

6

П

11

А. В. Грушко

Феноменологический подход к определению показателя напряженного состояния для диаграммы пластичности

Известия МГТУ МАМИ. Научный рецензируемый журнал. Серия 2. Технология машиностроения и материалы. – М. : МГТУ МАМИ, 2013

№ 2(16), т. 2. – С. 149–153

4

П.

 

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2012 р.

№ п/п

Назва статті

Автори

Де опубліковано, випуск, сторінки та ін.

К-ть стор.

НДР *

(Ф, П, СФ, І)

1

Параметр напряженного состояния, учитывающий свойства материала, и его влияние на пластичность

Грушко А. В.

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение”. – 2012. – №64. – С. 220-226.

7

І

2

Пластичность металлов при объемном напряженном состоянии

Огородников В.А.,

Алиева Л.И.,

Деревенько И.А.

 

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение”. – 2012. – №64. – С. 201-207.

7

Ф

3

Оптимізація конструктивних параметрів шпиндельних вузлів на газостатичних опорах

Федотов В.О., Федотова І.В.

Всеукраїнський науково-технічний журнал Промислова гідравліка і пневматика. – 2011. – №4(34). – С.40-44.

5

І

4

Статичні характеристики пневматичного конічного підвісу шпиндельного вузла з канавками змінної глибини

Савуляк В.І., Федотова І.В.

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение”. – 2012. – №64. – С. 162-167.

6

І

5

Вплив вторинних структур на зносостійкість пари тертя алюмінієвий підшипник ковзання - стальний вал

Губанов А. В.

Стаття.

Проблеми трибології. – 2011. – № 6. – С. 68 – 74.

7

І

6

Моделювання зміцнення матеріалу в процесі штампування z-подібних заготовок

О. В. Грушко, Т. І. Молодецька

Обработка материалов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА. – 2012. – № 1 (30). – С. 31–37.

7

І

7

Исследование влияния величины обжатия на кинематические и энергосиловые характеристики при ковке цилиндрических заготовок в комбинированных бойках

О. В. Василевский,

А. В. Грушко,

В. В. Кухарь

Обработка материалов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА. – 2012. – № 3 (32). – С. 44-48.

5

І

8

Визначення силових характеристик процесів обробки тиском методом еквівалентної оцінки

О. В. Грушко,

В.В. Кухарь, Т. І. Молодецька

Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: Збірник наукових праць. Луганськ. – 2012. – №31. – С. 218-226.

7

І

9

Влияние величины подачи на кинематические и энергосиловые характеристики при протяжке заготовок в комбинированных бойках

О. В. Василевский, А. В. Грушко,

В. В. Кухарь

Обработка материалов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА. – 2012. – № 4 (34). – С. 17-20.

4

І

10

Моделирование процессов обработки давлением на основе гипотез о силовом и кинематическом подобии параметров деформирования

В. А.Огородников, А. В. Грушко,

И. А. Деревенько

Обработка материалов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА. – 2012. – № 4 (34). – С. 46-52.

7

Ф

11

Метод эквивалентной оценки энергосиловых параметров процессов пластического формоизменения

Грушко А. В.

Вісник НТУ ХПІ тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. - Харків: НТУ „ХПІ” – 2012. - №47(953). – С. 14-23.

8

І

12

Деформированное состояние в условиях поперечного изгиба толстолистовой широкой заготовки

А. В. Грушко,

Т. И. Молодецкая, Р. С. Ткаченко,

А. В. Гуцалюк

Вісник НТУ ХПІ тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. - Харків: НТУ „ХПІ” – 2012. - №46(952). – С. 204-212.

9

Ф

13

Исследование силовых характеристик процесса формообразования радиальным обжатием канавок на деталях типа стержень

О.Л. Гайдамак,

В.А. Огородников,

А.О. Гончарук,

И.О. Сивак

Обработка материалов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА. – 2012. – № 1 (30). – С. 131-134.

4

І

14

Пластичность металлов при объемном напряженном состоянии

 

В.А.Огородников,

Л.И.Алиева,

И.А. Деревенько

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение”. – 2012. – №64. – С. 201-208.

8

Ф

 

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2011 р.

№ п/п

Назва роботи

Назва журналу чи збірника

Обсяг статті (в умовних друкованих аркушах)

Автори, співавтори

(прізвище ініціали)

1

2

3

5

6

1

Моделирование процесса упрочнения поверхностного слоя заготовки методом конечных элементов при деформирующем протягивании

Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки, №4 - 2011. – С. 43-53.

 

0,6

Грушко А.В.,

Ростоцкий И.Ю.

2

Упрочнение поверхностного слоя трубчатой заготовки при деформирующем протягивании

Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2011. – №1(26) - С.85-90.

0,45

Грушко А.В.

3

Застосування нечітких моделей для діагностики будівельних конструкцій

Вісник Вінницького політехнічного інституту.  – 2011. – № 4. – С.  – 32-36

0,4

Штовба С.Д. ,

Панкевич О.Д.

4

Определение параметров моделей, формирующей паспорт материалов в процессах обработки давлением

Зб.науков. праць ВДАУ. Серiя:Технiчнi наукi.-

Вiнниця,2011.- С.3-10

0,5

Огородников В.А.

Солоная Е.В.,

Деревенько И.А. Федотов В.А.,

Перлов В.Е.

5

Твердость и пластичность термопластов, применяемых в стоматологии

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. - 2011. -Вип. 6. - С. 5-10.

0,4

Огородников В.А.

Солоная Е.В.,

Деревенько И.А.,

Васильчук А.С.

6

Параметры модели, формирующей карту материала в процесах обработки давлением

Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2011. – №1(26) – С. 91-98.

0,5

Огородников В.А.

Алиева Л.И.,

Кожушаный В.М.

Деревенько И.А.

7

Особливості товстолистового штампування за схемою згину та зсуву

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение”– 2011 - №62. – С. 193-197.

0,4

Грушко О.В.,

Молодецька Т.І.

8

Определение параметров скоростного упрочнения

материала по его твердости

Вісник НТУ ХПІ тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. - Харків: НТУ „ХПІ” – 2011. - №45. – С. 119-124.

0,4

Грушко А.В.

9

Карты материалов в процессах обработки материалов давлением

КПИ

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение”– 2011 - №62. – С. 88-92.

0,4

Огородников В.А.

Деревенько И.А. , Побережный М.И.

10

Вплив легувальних компонентів на утворення вторинних структур композиційних покриттів

Стаття.

Проблеми трибології. – 2010. – № 3. – С. 28 – 35.

 

Губанов А.В.

11

Дослідження швидкості хімічних реакцій при роботі зносостійких покриттів

Стаття.

Проблеми трибології. – 2011. – № 2. – С. 44 – 49.

 

Губанов А.В.

12

Холодне комбіноване видавлювання

Монографія -Вінниця: -

ВНТУ, 2011.-180 с.

 

Огородников В.А.

Сивак Р.І.

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2010 р.

№ п/п

Назва роботи

Назва журналу чи збірника

Обсяг статті (в умовних друкованих аркушах)

Автори, співавтори

(прізвище ініціали)

1

2

3

5

6

1

Визначення енергії пластичної деформації елементів конструкцій транспортних засобів і параметрів розкриття подушок безпеки при ДТП

Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Серія: технічні науки – Вінниця, 2009 - №3 – С. 5-9.

0,35

Огородніков В.А.,

Перлов В. Є.

2

Керування технологічною спадковістю при листовому штампуванні з метою підвищення безпеки конструкції

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: "Машиностроение” – 2010 - №60. – С. 133-137.

0,35

Огородніков В.А., Перлов В. Є.,

Войтків С.В.

3

Расчет энергосиловых параметров при прогибе круглых тонколистовых пластин, защемленных по контуру

Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2010. – №3(24) - С. 97-101.

0,3

Перлов В. Е.

4

Зменшення витрат газу в газостатичних опорах з поздовжніми канавками

Вісник Вінницького політехнічного університету. – 2010. - № 3. – С. 103-107

0,4

В.О. Федотов,

І. В. Федотова

5

Вплив вторинних структур на зносостійкість композиційних покриттів систем ТБСАН та ЦБСАН

Проблеми трибології. – 2010. – № 2. – С. 48 – 55.

0,45

Губанов А.В.

6

Учет скоростного эффекта при расчете энергии пластической деформации конструкций транспортных средств

Вісті академії інженерних наук України. Спеціальний випуск. Машинобудування та прогресивні технології. Київ. - 2009. - № 1 (38) . – С. 121-125

0,35

Огородніков В.А.

7

Учет потерь кинетической энергии при столкновении автомобилей в зависимости от угла контакта

 

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. - 2010. -Вип. 5. - С. 5-10

0,35

Огородніков В.А.,

Байков В.П.

Ульянич П.А.

8

Фізико-механічні характеристик термопластів та надійність ортодонтичних апаратів

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. - 2009. - Вип. 2. - С.67-71

0,35

Огородніков В.А.,

Бікс Ю.С.,

Васильчук А.С.

9

Зносостійкість бурякорізальних ножів у цукровому виробництві

Збірник наукових праць ВДАУ, серія : Технічні науки, Випуск №4, 2010р, с.37-42

0,35

Савуляк В.І.,

Савуляк В.В.,

Молодецька Т.І.

10

Технологічний паспорт матеріалу для процесів поверхневого зміцнення заготовок

Вісник НТУ ХПИ, тематична редакція Нові рішення в сучасних технологіях 42, 2010р, с. 113-118

0,4

Грушко О.В., Молодецька Т.І.

11

Определение параметров кривой течения материала по его твердости

Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2010. – №2(23) - С. 83 -87.

0,35

Грушко А.В.

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2009 р.

№ п/п

Назва роботи

Назва журналу чи збірника

Обсяг статті (в умовних друкованих аркушах)

Автори, співавтори

(прізвище ініціали)

1

2

3

5

6

1

Чутливість арматурної сталі до зміни швидкості деформування

Вісник Вінницького політехнічного університету. – 2009. - № 2. – С. 15-20

0,45

Огородніков В.А.,

Бікс Ю. С.,

Перлов В.Є.

2

Учет скоростного эффекта при расчете энергии пластической деформации конструкций транспортных средств

ВІСТІ академії інженерних наук України. Спеціальний випуск. Машинобудування та прогресивні технології. Київ, - 2009. - № 1 (38) . – С. 121-125

0,4

Огородніков В.А.,

Перлов В.Є.

3

О связи исходной твердости и кривой течения материала

Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2009. – №3(132). – С. 35-40.

0,4

Грушко О.В.

4

Механізми утворення вторинних структур на поверхні алюмінієвих деталей з композитними покриттями під час тертя

Проблеми трибології. – 2009. – № 3. – С. 72 – 80.

0,45

Губанов А.В.

5

Особенности напряженно-деформированное состояния в шейке цилиндрического образца

Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – 2009. – №1(20) – С. 25-29.

0,4

Грушко О.В.,

Огородников В.А.,

Кирица И.Ю.,

Еленич Н.П.

6

Энергия пластической деформации элементов конструкций транспортных средств при ДТП

Актуальные вопросы и организационные правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере высоких технологий // Материалы VI международной научно-практической конференции – К.: Киев ЦНТЭИ, 2009. – С. 92-97

0,35

Огородніков В.А.,

Перлов В.Є.

7

Деякі аспекти практичного досвіду роботи кураторів

Вісник Вінницького політехнічного університету. – 2009. - № 2. – С. 15-20

0,4

Федотов В.О.,

Федотова І.В.

 Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2008 р.

№ п/п

Назва роботи

Назва журналу чи збірника

Обсяг статті (в умовних друкованих аркушах)

Автори, співавтори

(прізвище ініціали)

1

2

3

5

6

1

Алгоритм определения энергии деформации элементов конструкций из листовых материалов

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Темат. зб. наук. пр. – Краматорськ, 2008. – С. 135-140

0,4

Огородников В.А., Побережный М.И., Перлов В.Е.

2

Овалізація перерізу в процесі поздовжнього пластичного згину труби

Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2008. – №1(104). – С. 24-28.

0,35

Грушко О.В.,

Єленич М.П.,

Кухар В.В.

3

Діагностування граничного формозмінювання листових матеріалів

Вісник ВПІ. – 2008. – №1(76). – С. 111-115

0,4

Грушко О.В.

4

Характеристики конічних газових підвісок з поздовжніми канавками змінної глибини

Вісник ВПІ. – 2008. – №2(77). – С. 76-80

0,4

Федотов В.О.,

Федотова І.В.

5

Пластическое деформирование износостойких композиционных покрытий

Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы: труды международной конференции. – Киев, ИПМ им. Францевича, 2008 г. – С. 165-171.

0,45

Губанов А.В.

Савуляк В. І.,

Савуляк В. В.

6

Деформируемость металла при формировании внутренних шлицевых поверхностей в глухих отверстиях методом холодного пластического деформирования (Сообщение 2)

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Зб. наук. праць.Краматорськ, 2008.

0,4

Розенберг О.А.,

Студенец С.Ф.,

Мельниченко В.В.,

Кирица И.Ю.

 

7

Метод оценки деформируемости заготовок при холодном пластическом формоизменении с объемной схемой напряженного состояния

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Зб. наук. праць.Краматорськ, 2008.

0,45

Кирица И. Ю.,

Розенберг О. А.,

Огородников В. А.,

Нахайчук О. В.

8

Диагностика материалов в задачах технологической механики и автотехнических экспертизах

Весник КПИ, серия “Машиностроение”, 2008. – № 54.

0,35

Огородников В.А., Перлов В.Е.,

Кирица И.Ю.

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2007 р.

1

2

3

4

5

6

1

Приложение теории деформируемости к задачам автотехнических экспертиз

0,4

стаття

Огородников В.А., Побережный М.И., Перлов В.Е.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. 200 7 . - № 2. С. 14-17.

2

Исследование механики процессов холодной объемной штамповки

0,3

стаття

Огородников В.А., Нахайчук О.В.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. Краматорськ: ДДМА, 2007. С. 163168.

3

Влияние маршрутов волочения проволоки на ее электрофизические свойства

0,35

стаття

Огородников В.А., Спивак О.Ю.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. Краматорськ: ДДМА, 2007. С. 163168.

4

Напряженно-деформированное состояние трубчатых заготовок в условиях их пластического продольного изгиба

0,4

стаття

Грушко А.В.,

Еленич Н.П.,

Кухарь В.В.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. Краматорськ: ДДМА, 2007. С. 163168.

5

Деформируемость металла при формировании шлицевых поверхностей в глухих отверстиях

0,4

стаття

Розенберг О.А.,

Студенец С.Ф.,

Мельниченко В.В.,

Кирица И.Ю.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. Краматорськ: ДДМА, 2007. С. 15 21 .

6

Влияние гидростатического давления на пластичность

0,3

стаття

Огородников В.А.

Физика и техника высоких давлений. 2007. Том 17. - № 2. С. 7-10

7

Механіка процесів холодного формозмінювання з однотипними схемами механізму деформації

10

Монографія

Огородніков В. А. , Музичук В. І. , Нахайчук О. В.

Монографія. Винница: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007 . 179 с.

  Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2006 р.

1

2

3

4

5

6

1

О влиянии истории деформирования на восстановление запаса пластичности при деформировании с промежуточной термообработкой

0,3

стаття

В.А. Огородніков,
О.Л. Гайдамак,

А.О. Гайдамак

Тяжелое машиностроение. 2006. - № 3. С. 11-13.

2

Диаграммы пластичности и особенности их построения

0,4

стаття

В.А. Огородников, И.Ю. Кирица,

В.И. Музычук

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машино-будуванні: Темат. зб. наук. пр. Краматорськ, 2006. С. 251-255

3

Влияние свойств материала на чувствительность к скоростным эффектам

0,3

стаття

В.А. Огородніков, М.И. Побережный, В.Б. Киселев

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. 2005. - № 2. С. 14-17.

4

Некоторые аспекты применения теории пластичности к задачам технологической механики и автотехнической экспертизы.

0,1

тези доповіді

В.А. Огородніков

Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском. Збірник тез доповідей міжнар. науково-техн. конф., м. Вінниця, 29 травня-1червня 2006 року. Вінниця, 2006. С. 4-6

5

Подходы к изучению механических процессов формообразования заготовок

0,1

тези доповіді

В.А. Огородніков, О.В. Нахайчук

Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском. Збірник тез доповідей міжнар. науково-техн. конф., м. Вінниця, 29 травня-1червня 2006 року. Вінниця, 2006. С. 38-42.

 

1

2

3

4

5

6

6

Усовершенствование методик расчета предельной деформации при деформировании с промежуточной термообработкой

0,3

стаття

В.А. Огородніков, О.Л. Гайдамак,

А.О. Гончарук

Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском. Збірник тез доповідей міжнар. науково-техн. конф., м. Вінниця, 29 травня-1червня 2006 року. Вінниця, 2006. С. 85-87.

7

Актуальность развития транспортных технологий в рамках Украинско-Китайского сотрудничества

0,5

стаття

В.А. Огородніков, С.В. Павлов,

О Ян Лушен,

М.И. Побережный

Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере высоких технологий // Материалы III международной научно-практической конференции К.: КиевЦНТЭИ, 2006, - с. 72-77

8

Спосіб одержання крутозігнутих трубних елементів

0,5

Патент

К.К. Діамантопуло,

В.В. Кухарь,

І.О. Сердюк,

О.В. Грушко

Деклараційний патент на корисну модель №200505397 від 15.12.2005 р., бюлетень №12.

9

Деформируемость обводных патрубков в процессе их формоизменения продольным изгибом

0,4

стаття

О.В. Грушко,

Кухарь В.В.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машино-будуванні: Темат. зб. наук. пр. Краматорськ: ДДМА, 2006. С. 251-255.

 Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 200 5 р.

№ п/п

Назва роботи

Кількість друкованих аркушів

Вид роботи

Прізвище, ім'я та по-батькові автора, співавторів

Джерело опублікування

1

2

3

4

5

6

1

Вплив похибок виготовлення газових підвісок на їх характеристики

0,83

стаття

В.О. Федотов,

І.Ю. Нікітіна,

В.В. Савуляк

Вісник ВПІ. 2004. № 5/ C . 78-84.

2

О технологическом паспорте материала заготовок поршня с шатуном аксиально роторно-поршневого насоса

0,65

стаття

В.А. Огородников,

В.И. Музычук,

А.В. Грушко

Промислова гідравліка і пневматика. 2004. - № 4. С. 86-92

3

Оценка точности определения энергии деформации и разрушения по распределению твердости в условиях чистого изгиба

0,8

стаття

В.А. Огородников,

М.И. Побережний, В.Б. Киселев

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машино-будуванні: Темат. зб. наук. пр. Краматорськ, 2005. С. 24-32

4

Особенности построения кривой течения материалов на участке шейкообразования

0,45

стаття

А.В. Грушко,

В.А. Огородников,

В.И. Музычук

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машино-будуванні: Темат. зб. наук. пр. Краматорськ, 2005. С. 336-339

5

Определение напряженно-деформированного состояния и деформи-руемости заготовок при обратном выдавливании

0,45

стаття

В.А. Огородников,

И.О. Сивак,

И.Ю. Кирица

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машино-будуванні: Темат. зб. наук. пр. Краматорськ, 2005. С. 152-158

 

1

2

3

4

5

6

6

Механика процесса закатки поршня с шатуном аксиально-роторного поршневого насоса

0,35

стаття

В.А. Огородников,

В.И. Музычук

Материалы 49-ой Между-народной научно-техни-ческой конференции ААИ Приоритеты развития отечественного автостроения и подготовки инженеров и научных кадров. Секция 6. Заготовительные производства в машино-строении. Часть 1. Москва: МАМИ, 2005. С. 70-72

7

Влияние геометрии клина на пластичность металлов при поперечно-клиновой прокатке

0,35

стаття

В.А. Огородников,

И.О. Сивак,

С.И. Сухоруков

Материалы 49-ой Между-народной научно-техни-ческой конференции ААИ Приоритеты развития отечественного автостроения и подготовки инженеров и научных кадров. Секция 6. Заготовительные производства в машино-строении. Часть 1. Москва: МАМИ, 2005. С. 79-82

8

Теория деформируемости и ее приложение к задачам технологической механики

0,35

стаття

В.А. Огородников,

Прогрессивные методы и технологическое оснащение процессов обработки металлов давлением: сб. тезисов международн. научн.-технич. конф. СПб., 2005. С. 97-100

9

О влиянии третьего инварианта тензора напряжений на деформируемость в процессах объемного формообразования

0,2

Тези доповіді

В.А. Огородников,

О.В. Нахайчук

Прогрессивные методы и технологическое оснащение процессов обработки металлов давлением: сб. тезисов международн. научн.-технич. конф. СПб., 2005. С 101-104

 

1

2

3

4

5

6

10

Учет работы деформации и разрушения конструктивных элементов транспортных средств методом измерения твердости

0,5

стаття

В.А. Огородников,

В.Б. Киселев

Актуальные вопросы теории и практики судебной автотехнической экспертизы. Сборник материалов международного научно-практического семинара Актуальные вопросы теории и практики судебной автотехнической экспертизы. Харьков, 2005. С. 59-64

11

Энергия. Деформации. Разрушение (задачи автотехнической экспертизы)

11,32

монографія

В.А. Огородников,

В.Б. Киселев,

И.О. Сивак

Монографія. Винница: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. 204 с.

12

Механика формообразования обводных патрубков продольным изгибом

0,5

стаття

А.В. Грушко,

В.В. Кухарь,

В.Н. Возненко

Пластична деформація металів : Темат. зб. наук. пр. VII Міжнародна науково-технічна конференція Дніпропетровськ , 2005. С. 152-158

13

Получение обводных патрубков с минимальным гидравлическим сопротивлением

0,45

стаття

В.В. Кухарь,

А.В. Грушко

Вестник Приазовского государственного технического университета . Выпуск 15. Мариуполь, 2005 . С. 109-112.

 Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2004 р.

№ п/п

Назва роботи

Кількість друкованих аркушів

Вид роботи

Прізвище, ім'я та по-батькові автора, співавторів

Джерело опублікування

1

2

3

4

5

6

1

Предельное формоизменение в операциях листовой штамповки

0,5

стаття

О.В. Грушко,

В.А.Огородніков

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тем. зб. н аук. пр. Краматорськ. 200 4 . С. 186 190.

2

Исследование пластической деформации листовых материалов измерением твердости

0,4

стаття

В.А.Огородніков ,

В.Б. Киселев,

І .О. Сивак

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тем. зб. н аук. пр. Краматорськ. 200 4 . С. 336 339 .

3

Энергия пластической деформации и разрушения в автотехнических экспертизах

0,7

стаття

В.А.Огородніков,

В.В. Захаров

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тем. зб. н аук. пр. Краматорськ. 200 4 . С. 179 185.

4

Формообразование крутоизогнутых отводов изгибом протягиваемой трубы

7

Монографія

Розенберг О.А.,

Огородников В.А.,

Грушко А.В. ,

Студенец С.Ф.,

Мельниченко В.В.

Монография. Винница: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. 140 с.

 

1

2

3

4

5

6

5

Учет работы деформации и разрушения элементов конструкции транспортных средств в автотехнических экспертизах

0,7

стаття

Огородн і ков В.А. ,

Киселев В.Б.

Зб ірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції Безпека дорожнього руху: сучасність і майбутнє. Київ, 2004. С. 76-82.

6

Спосіб визначення швидкості транспортних засобів у момент зіткнення.

0,3

Патент

Огородніков В.А.

Деклараційний патент на винахід №2003043308 від 17.05.2004 р., бюлетень №5.

7

Работа деформации и разрушение элементов конструкции транспортных средств в автотехнических экспертизах

0,1

тези доповіді

Огородников В.А.,

Гайдамак О.Л.,

Киселев В.Б. ,

Захаров В.В.

Механика пластического формоизменения. Технологии и оборудование обработки материалов давлением: Сб. тезисов II Междунар. научно-техн. конф. Тула: ТулГУ, 2004. С. 5 - 6

8

О влиянии истории деформирования на восстановление запаса пластичности при деформировании с промежуточной термообработкой

0,1

тези доповіді

Огородников В.А.,

Гайдамак О.Л.,

Гайдамак А.О.

Механика пластического формоизменения. Технологии и оборудование обработки материалов давлением: Сб. тезисов II Междунар. научно-техн. конф. Тула: ТулГУ, 2004. С. 20 - 21

9

Учет скоростного упрочнения материалов при оценке энергии пластического деформирования элементов конструкции автомобиля

0,1

тези доповіді

Огородников В.А.,

Грушко А.В.,

Захаров В.В.

Механика пластического формоизменения. Технологии и оборудование обработки материалов давлением: Сб. тезисов II Междунар. научно-техн. конф. Тула: ТулГУ, 2004. С. 12-14

 

1

2

3

4

5

6

10

Швидкісні ефекти при оцінюванні роботи деформації та руйнування у випадку зіткнень транспортних засобів.

0,1

тези доповіді

Огородніков В.А.,

Гайдамак О.Л.,

Захаров В.В.

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції Динаміка наукових досліджень 2004, 21-30 червня 2004р., том 60, технічні науки, Дніпропетровськ, 2004. С. 3132.

11

Работа деформации и разрушение элементов конструкции транспортных средств в автотехнических экспертизах

0,9

стаття

Огородников В.А.,

Гайдамак О.Л.,

Киселев В.Б. ,

Захаров В.В.

И звестия ТулГУ. Серия. Механика деформируемого твердого тела и обработка металлов давлением. Тула: ТулГУ. Вып. 2. С. 86 93.

12

О влиянии истории деформирования на восстановление запаса пластичности при деформировании с промежуточной термообработкой

0,6

стаття

Огородников В.А.,

Гайдамак О.Л.,

Гайдамак А.О.

И звестия ТулГУ. Серия. Механика деформируемого твердого тела и обработка металлов давлением. Тула: ТулГУ. Вып. 2. С. 38 44.

13

Учет скоростного упрочнения материалов при оценке энергии пластического деформирования элементов конструкции автомобиля

0,8

стаття

Огородников В.А.,

Грушко А.В.,

Захаров В.В.

И звестия ТулГУ. Серия. Механика деформируемого твердого тела и обработка металлов давлением. Тула: ТулГУ. Вып. 3. С. 26-33.

 Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2003 р.

№ п/п

Назва роботи

Кількість друкованих аркушів

Вид роботи

Прізвище, ім'я та по-батькові автора, співавторів

Джерело опублікування

1

2

3

4

5

6

1

Устойчивость пластического деформирования крутоизогнутых отводов

4

стаття

О.В. Грушко

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тем. зб. Наук. пр. Краматорськ. 2003.

2

Напружено-деформований стан в процесі формоутворення крутозігнутих колін методом холодного пластичного деформування

5

стаття

В.А.Огородніков

О.В. Грушко

В.О. Федотов

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тем. зб. Наук. пр. Краматорськ. 2003.

4

Вплив нахилу поздовжніх канавок на характеристики радіальних підвісок.

5

стаття

В.О. Федотов

В.В.Савуляк

Проблеми трибології (Problems of trybology).2003- №1.-С. 62-66.

5

Вплив овальності вала на характеристики газових підвісок

6

стаття

В.О. Федотов

В.О.Приятельчук О.М.Красноштан

Вісник ВПІ.-2003.-

№3.-С.70-75.

6

Методика теплотехнічного розрахунку багатошарового середовища

4

стаття

В.І. Риндюк

Т.В. Прилипко

Вісник ВПІ.-2003.-

№3.-С.35-38.

 

1

2

3

4

5

6

7

Нечеткая диагностика причин трещин кирпичных конструкций зданий

1

Тези доповідей

О.Д. Панкевич

С.Б. Дубиненко

Контроль и управління в складних системах. Тези доповідей VII міжнародної НТК. Вінниця. 2003. С.16.

8

Вплив нахилу поздовжніх канавок на характеристики радіальних підвісок.

5

стаття

В.О. Федотов

В.В.Савуляк

Проблеми трибології (Problems of trybology).2003- №1.-С. 62-66.

9

Вплив овальності вала на характеристики газових підвісок.

6

стаття

В.О. Федотов

В.О.Приятельчук О.М.Красноштан

Вісник ВПІ.-2003.-

№3.-С.70-75.

10

Методика теплотехнічного розрахунку багатошарового середовища

4

стаття

В.І. Риндюк

Т.В. Прилипко

Вісник ВПІ.-2003.-

№3.-С.35-38.

11

Залежність використаного ресурсу пластичності металу під час холодного штампування заготовок клеми переривача-розподільника від геометрії інструмента

4

стаття

В.А.Огородніков,

М.В. Бабак,

М.І. Побережний

Вісник ВПІ. - № 1. 2003. - С. 64-67.

 Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2002 р.

№ п/п

Назва роботи

Кількість друкованих аркушів

Вид роботи

Прізвище, ім'я та по-батькові автора, співавторів

Джерело опублікування

1

2

3

4

5

6

1

Определение скорости движения транспортных средств в момент столкновения с учетом их повреждений

0,4

стаття

Огородніков В.А.

Киселев В.Б.

Вибрации в технике и технологиях №3/24/ 2002. Всеукраїнсъкий наук.- техн. журнал

с.65-69

2

Оценка скорости транспортных средств при их столкновении по энергетическим потерям

0,3

стаття

Огородніков В.А.

Киселев В.Б.

Вестник Херсонского государственного технического университета, вып.2/15/ - Херсон, 2002. - 570 с. /с.357-359/

3

Приложение метода определения напряженно-деформированного состояния в пластической области измерением твердости деформированное металла к решению задач технологической механики

0,7

стаття

Огородніков В.А.

Вопросы механики и физики процессов резания и холодного пластического деформирования: Сб.научн. трудов ин-та сверхтвердых материалов им. В.М.Бакуля НАН Украины. Серия: Процессы механической обработки, станки и инструменты. - Киев. 2002.- 541 с. с.359-366.

4

Задачі на принцип детектива у курсі механіки

0,3

тези доповіді

Огородніков В.А.

Федотов В.О.

Збірник матеріалів науково-методичної конференції Проблеми гуманізації і освіти, 21-22 травня, м. Вінниця. С. 123-126.

 

1

2

3

4

5

6

5

Вплив технологічних похибок виготовлення вала на характеристики газових підвісок

0,1

тези доповіді

Савуляк В.В.

Федотов В.О.

Тези студентських доповідей рекомендованих до опублікування оргкомітетом xxxi науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. вінниці та області. Вінниця, 2002. Стор. 71.

6

Вплив поперечної форми вала на точність обертання його осі для підвісок з повздовжніми канавками

0,1

тези доповіді

Красноштан О.М. ,

Федотов В.О.

Тези студентських доповідей рекомендованих до опублікування оргкомітетом xxxi науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. вінниці та області. Вінниця, 2002. Стор. 85.

Перелік опублікованих наукових робіт співробітників і студентів

кафедри опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ) за 2001 р.

№ п/п

Назва роботи

Джерело опублікування

Кількість друкованих аркушів

Вид роботи

П.І. та Б. автора, співавторів

1.

Прогнозирование технологического наследия на основе теории деформируемости

Збірник наукових праць Проблеми створення нових машин і технологій м. Краматорськ

0,35

стаття

Огородніков В.А.; Грушко О.В.; Бабак М.В.; Сивак Р.І.;

2.

Развитие теории деформируемости и ее приложение к современным технологиям обработки давлением

Збірник тез доповідей конференції Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском м. Вінниця

0,1

тези доповіді

Огородников В.А.;

3.

Формирование качества крутоизогнутых трубчатых изделий в процессе их технологической обработки методом холодного пластического деформирования

Збірник тез доповідей конференції Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском м. Вінниця

0,1

тези доповіді

Грушко О.В.;

4.

Меха ника деформирования клеммы прерывателя-распределителя

Збірник тез доповідей конференції Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском м. Вінниця

0,1

тези доповіді

Бабак М.В.;

5.

Использование кубических сплайн-функций при исследовании гидростатических опор

Збірник тез доповідей конференції Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском м. Вінниця

0,1

тези доповіді

Побережный М.И.;

6.

Методы упрочняющей обработки поверхностным пластическим деформированием цилиндров блоков автомобилей

Збірник тез доповідей конференції Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском м. Вінниця

0,05

тези доповіді

Мазуренко А.Л.;

7.

Визначення компонент тензора напружень з урахуванням ефектів запізнення

Збірник наукових праць Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії та машинобудуванні м. Кременчук

0,2

стаття

Сивак І.О.; Бабак М.В.; Сивак Р.І.; Лебедєва Г.О.

8.

Математичне моделювання механізмів сільськогосподарських машин

журнал Вибрации в технике и технологиях м. Вінниця

0,15

стаття

Середа Л.П.; Риндюк В.І.; Приятельчук В.О.

9.

Математичне моделювання морфометричних змін просторової будови жовчного дерева під впливом біліодинаміки

журнал Вісник морфології м. Вінниця

0,2

стаття

Богачук С.Г.; Півторак В.І.; Ольхомяк О.О.; Костюк Г.Я.; Риндюк В.І.; Приятельчук В.О.

10.

Методологічні передумови створення підручника з теоретичної механіки

Збірник матеріалів конференції Проблеми підручника для вищої школи м. Вінниця

0,2

стаття

Риндюк В.І.; Приятельчук В.О.; Федотов В.О.

11.

Применение нечетких баз знаний в задачах технического диагностирования.

Людина і космос Дніпропетровськ, 2001 .

0,05

тези доповіді

Панкевич О.Д.

12.

Розпізнавання образів на основі нечіткої логіки в задачах технічного діагностування

Оптико-електроні інформаційно-енергетичні технологї. Вінниця:2001

0,05

тези доповіді

Панкевич О.Д.

13.

Оцінка можливості дефектів фундаментів та основи при діагностуванні тріщин будівельних конструкцій.

Будівельні конструкції . 2001. Випуск 53. Кн.2.

0,3

стаття

Панкевич О.Д.; Штовба Д.П.

14.

Автоматизация принятия решений при определении причин трещин кирпичных конструкций

Будівельні конструкції. 2001. Випуск 54.

0,4

стаття

Панкевич О.Д.; Маевская И.В

15.

Навчання нечіткої моделі діагностування тріщин цегляних конструкцій за допомогою генетичного алгоритму

Вісник ВПІ -2001. -№4.

0,3

стаття

Панкевич О.Д.